Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
14 มกราคม 2566

ทสึจิย่าต้อนรับคณะผู้ทำงานจากสถาบันสร้างชาติ ในการตรวจประเมินผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพนักงานและกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการ "การพัฒนาสุขภาพองค์กรเพื่อการสร้างชาติ" เพื่อยกระดับ ทสึจิย่า เป็นองค์กรต้นแบบระดับประเทศ

 
 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....