Language thai.english
 
 
 
 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE TSUCHIYA
9 กุมภาพันธ์ 2566

ทสึจิย่าได้ร่วมกิจกรรม CSR กับอมตะคอร์ปอเรชั่น และบริษัทอื่นๆ โดยออกบูธกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอื่นๆแก่คนในชุมชน ภายใต้โครงการ “คาราวานอมตะสร้างรอยยิ้ม” ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก จ.ฉะเชิงเทรา

 
 
 
       
2010 Tsuchiya (Thailand) Co., Ltd. All rights reserved....